خلاصه بخش 7 کتاب the power of introverts

این بخش از کتاب با عنوان why did Wall Street crash and Warren buffett prosper  نوشته شده است. بعضی افراد به پاداش هایی که می گیرند حساس هستند و باعث ایجاد انگیزه در آنها می شود، این پاداش می تواند از برنده شدن در یک مسابقه قرعه کشی باشد یا اینکه رفتن به بیرون با … ادامه ی مطلب

خلاصه بخش ششم از کتاب the power of introverts

این بخش از کتاب با عنوان Franklin was a politician, but Eleanor spoke out of conscience  می باشد. انسان های highly sensitive  یا به شدت حساس تمایل دارند که به جای ماده گرایی و رویکردهای لذت جویانه، جهت گیری های فسلفی و روحانی داشته باشند. آنها گفتگوهای کوتاه را دوست ندارند و اغلب خودشان را … ادامه ی مطلب