خلاصه بخش 8 از کتاب the power of introverts

این بخش از کتاب با عنوان power Asian-americans and the extroverted ideal  می باشد. در این بخش در مورد افراد برونگرا و درونگرایانی که از شرق آسیا به غرب مهاجرت می کنند و تضادهای فرهنگی که با آن مواجه می شوند صحبت شده است. در شرق ساکت بودن و خودداری از حرف بیهوده زدن و … ادامه ی مطلب