وظیفه شناسی بیش از اندازه

دو تا اتفاق تقریبا به صورت همزمان افتاد و من وقتی بیشتر فکر کردم دیدم می تونه منشا یکسانی داشته باشه. توی شرکت مدیرم بهم گفت که این گلدون رو که میبینی از این به بعد تو باید بهش برسی و بهش آب بدی چون من یادم میره. منم گفتم چشم! ولی راستشو بخوای تا … ادامه ی مطلب