در نکوهش همدردی

در بخش نهم از کتاب the upside of irrationality، دو جمله از استالین و مادر ترزا در مورد همدردی و همدلی آمده است که در زیر نقل می کنم:

Joseph Stalin: one mans death is a tragedy, but a million death is a statistic

Mother tresa: if I look at the mass, I will never act, if I look at one, I will

دیدگاهتان را بنویسید