در دفاع از خود

هیچ وقت با یک احمق بحث نکنید، چون شما هم وادار با رفتارهای احمقانه می شوید و بعد از مدتی مردم که از بیرون نگاه می کنند نمیفهمند که اول کدام احمق قصه را شروع کرد.      مارک تواین

پاسخی بگذارید