بدون شرح

 Enjoyment appears at the boundary between boredom and anxiety, when the challenges are just balanced with the person’s capacity to act.

MIHALY CSIKSZENTMIHALYI

لذت در مرز بین خسته شدن و دچار تشویش و اضطراب شدن رخ می دهد، زمانی که چالش هایی که ما با آن مواجه می شویم با ظرفیت ما برای عکس العمل مناسب برای آن متناسب است.

پی نوشت: این جمله از بخش 5 کتاب the power of introvert  از سوزان کین نقل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید