خلاصه بخش اول از فصل اول کتاب simply complexity

Chapter1: Two's Company, Three is complexity

1.1 A definition,of sorts

پیچیدگی به آسانی تعریف نمی شود و بدتر از آن این است که برای مردم مختلف معانی متفاوتی دارد.

ما خواهیم دید که چگونه پیچیدگی قرار است تا فهم ما از علوم را متحول کند و به ما کمک کند تا بسیاری از چالش هایی که جامعه با آن مواجه می شود را حل کند.

علم پیچیدگی می تواند به عنوان مطالعه پدیده ای که از مجموعه ای از اجزا که با هم تعامل دارند دیده شود. جمعیت یک مثال عالی از ظهور و پدیدار شدن ویژگی های جدید است چرا که پدیده ای است که از مجموعه ای از انسان هایی که با هم تعامل می کنند ظاهر می شود مثال های روزمره از اجتماع ها شامل مجموعه خودروهایی که در حال حرکت در جاده هستند، معامله کنندگان در بازارهای مالی یا سلول های انسان. پدیده ای که از آنها ظاهر می شود مثل ترافیک، به هم ریختگی در بازار، تومورهای سرطان می باشد. حتی شرایط آب و هوایی بد مانند سیل، طوفان و خشکسالی می تواند به عنوان انواعی از اثر اجتماع دیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید