نکاتی از بخش چهارم از فصل دوم کتاب getting to yes

Insist on using objective criteria

بر روی استفاده از معیارهای عینی تاکید کنید (معیارهای عینی یعنی آنچه بر اساس فَکت ها هست و نه بر اساس احساسات و باورها)

تصمیم گیری بر اساس اینکه فقط هر یک از طرفین چه میخواهند با هزینه های زیادی همراه است و به جای آن باید بر اساس استانداردهایی مستقل از خواسته های طرفین مذاکره کرد.

از تجربیات گذشته و با رجوع به روندها و سوابق گذشته استفاده کنید چراکه توافقاتی که بر اساس آنها صورت می گیرد کمتر در معرض آسیب پذیری است.

به جای مذاکره بر اساس مواضع و حمله به مواضع طرف مقابل، مذاکره بر اساس اصول و استاندارد باعث می شود که در وقت صرفه جویی شود و حتی در زمانی که طرفین درگیر در مذاکره زیاد هستند نیز به کار می رود.

استانداردها و معیارهای عینی که بر اساس آن مذاکره می کنیم باید مستقل از خواسته های طرفین باشد.

اصرار بر استفاده از معیارهای عینی به این معنی نیست که فقط بر روی معیارها و استاندارهایی که خودتان ارایه می دهید انجام بپذیرد.

کسی که بر اساس اصول و معیارهای عینی مذاکره می کند در برابر فشارهایی مثل تهدید و رشوه تسلیم نمی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید