Pain of Independence

در بخش سه از فصل اول کتاب the power of introverts  از سوزان کین، این اصطلاح تعریف شده است.

فرض کنید که شما در یک گروه قرار گرفته اید و نظری که می دهید بر خلاف نظر اعضای گروه است، دانشمندان از طریق اسکن مغزی دریافتند که در این حالت بخش کوچکی از مغز فعال می شود که وظایف مربوط به احساسات ناراحت کننده را برعهده دارد و شما دچار ترس عدم پذیرفته شدن می شوید که به آن درد مستقل شدن می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید