Hedonic disruption

در کتاب the upside of irrationality در بخشی که در مورد عادت ها صحبت می شود، این اصطلاح به کار رفته است.

منظور از hedonic disruption یا قطع لذت یا رنج، این است که ما به منظور جلوگیری از عادت کردن به شرایط یا فعالیت لذت بخش یا رنج آور، آن فعالیت را قطع می کنیم تا مانع از عادت خودمان به آن بشویم. این ویژگی در مورد فعالیت های لذت بخش می تواند باعث شود لذت ما مدت زمان بیشتری ادامه پیدا کند مثلا اگر شما هنگام ماساژ، لذت زیادی را تجربه میکنید هر چند دقیقه از جای خود بلند شوید و حرکت کنید و دوباره بازگردید تا به لذت ماساژ عادت نکنید، اما در مورد فعالیت های رنج آور مثل تمیز کردن اتاقتان، از این ویژگی در جهت معکوس استفاده کنید یعنی وقتی شروع به تمیز کردن اتاقتان کردید، بعد از مدتی شما به این شرایط عادت میکنید و رنج آور بودن آن برای شما کاهش می یابد، پس اصلا به خودتان استراحت ندهید تا زمانی که آن را تمام کنید چون در صورت استراحت، هنگام بازگشت دوباره به این کار رنج آور، احساس خیلی بدتری را تجربه خواهید کرد. 

دیدگاهتان را بنویسید